Blog

Dạng Toán Tính chu vi hình học – Toán bồi dưỡng lớp 2

()

Đang tải…

Dạng toán tính chu vi hình học lớp 2

Bài 1. Hình tam giác ABC có cạnh AB dài 14cm, cạnh BC dài 18cm, cạnh CA dài 22cm. Tính chu vi hình tam giác ABC.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2. Tính chu vi hình tứ giác ABCD có độ dài các cạnh lần lượt là: 15cm, 2dm 3cm, 20cm, 3dm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 3. Tính chu vi hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: 2dm, 17cm, 3dm 2cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Một hình tứ giác có các cạnh đều bằng nhau và bằng 6cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Chu vi hình vuông ABCD so với tổng chu vi A ba hình vuông 1, 2, 3 thì gấp mấy lần? Biết cạnh hình vuông lớn bằng 3cm, các hình vuông nhỏ có cạnh bằng nhau.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

 

Bài 6. Hình tứ giác ABCD có chu vi là 46cm, tổng độ dài ba cạnh AB, BC, CD là 30cm, tổng độ dài hai cạnh CD, DA là 26cm. Tính độ dài cạnh CD.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. Tính chu vi hình tam giác ABC, biết AB + BC = 2 X CA; cạnh CA có độ dài 3cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 8. Tính chu vi hình tứ giác MNPQ biết: MN + NP = 4cm, NP + QP = 6cm, QP + MQ = 7cm, MQ + MN = 3cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 9. Tính chu vi hình tam giác ABC biết:
cạnh AD dài 7cm, chu vi hình tam giác ACD là 25cm, chu vi hình tam giác ADB là 24cm.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 10. Tính chu vi hình tam giác ABC, giác ABC có 3 cạnh bằng nhau

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 11. Một hình tứ giác có độ dài các cạnh đều bằng nhau và có chu vi là 20m. Tính độ dài mỗi cạnh tứ giác đó.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Xem thêm Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100 – Phần 1 – Toán bồi dưỡng lớp 2 tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *