Blog

Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc – Toán bồi dưỡng lớp 2

()

Đang tải…

Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm:

 

 

 

a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm;

b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm;

c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm;

d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm;

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 2. Đoạn thẳng MN dài 45cm, đoạn thẳng PQ ngắn hơn đoạn thẳng MN là 14cm. Hỏi đoạn thẳng PQ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 3. Con kiến vàng bò từ A qua B rồi đến C, con kiến đen bò từ C qua D rồi đến E. Hỏi con kiến nào bò được đoạn đường dài hơn?

 

 

 

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 4. Tính độ dài đường gấp khúc:

a) ABCDE:

 

 

 

 

b) ABCDEG:

 

 

 

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 5. Hai đường gấp khúc ABC và MNP có độ dài bằng nhau, đoạn AB dài hơn đoạn MN. Hãy so sánh đoạn thẳng BC và NP.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 6. Một đường gấp khúc gồm hai đoạn, đoạn thứ nhất dài 32cm, đoạn thứ hai dài hơn đoạn thứ nhất 18cm. Tính:
a) Độ dài đoạn thứ hai.
b) Độ dài đường gấp khúc.

>> Xem thêm đáp án tại đây.

Bài 7. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Độ dài đường gấp khúc MNPQ là:          
A. 7cm
B. 14cm
c. 12cm
D. 13cm

 

 

>> Xem thêm đáp án tại đây.

 

 

 

Xem thêm Dạng Toán nhận biết hình tam giác, hình tứ giác – Toán bồi dưỡng lớp 2 tại đây.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *