Toán bồi dưỡng lớp 2

Dạng Toán nhận biết đường thẳng, đường gấp khúc – Toán bồi dưỡng lớp 2

Đang tải… Bài 1: Hãy đo vả viết số thích hợp vào chỗ chấm:       a) Đoạn thẳng AM dài…………… cm; b) Đoạn thẳng MN dài ……………cm; c) Đoạn thẳng AN dài ……………cm; d) Đoạn thẳng AB dài…………… cm; >> Xem thêm đáp án tại đây. Bài 2. Đoạn…

Dạng toán về Đo lường và đơn vị đo lường – chương III – Toán nâng cao lớp 2

Đang tải… Đo lường và đơn vị đo lường – Toán 2 Chương III ĐO LƯỜNG VÀ ĐƠN V| ĐO LƯỜNG Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a) 2dm 8cm =………….. cmb) 32cm = …………. dm…………. cmc) 90cm =…………. dmd) 8dm = …………. cm >> Xem thêm…