Blog

Ôn tập về phép nhân và phép chia toán lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập về phép nhân và phép chia

Mục tiêu : Ôn tập về phép nhân và phép chia giúp

  • Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.
  • Nhận biết một phần mấy của một số bằng hình vẽ. Tìm một thừa số chưa biết.
  • Giải bài toán về phép nhân.
  • HS yếu: Nhân, chia trong phạm vi các bảng nhân, chia đã học.

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 172 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính nhẩm:

a)

2 x 8 =              12 : 2 =                       2 x 9 =                18 : 3 =

3 x 9 =              12 : 3 =                       5 x 7 =                45 : 5 =

4 x 5 =              12 : 4 =                       5 x 8 =                40 : 4 =

5 x 6 =              15 : 5 =                       3 x 6 =                20 : 2 =

b)

20 x 4 =            30 x 3 =                20 x 2 =                    30 x 2 =

80 : 4 =             90 : 3 =                40 : 2 =                     60 : 2 =

Bài 2: Tính:

4 x 6 + 16 =                                   20 : 4 x 6 =

5 x 7 + 25 =                                   30 : 5 : 2 =

Bài 3:

Học sinh 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng có 3 học sinh. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4: Hình nào đã khoanh vào 1/3  số hình tròn ?

Bài 5: Tìm x:

a) x : 3 = 5;

b) 5 × x = 35.

Xem thêm đề tự luyện số 29 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

Bài 1:

a)

2 x 8 = 16                                             12 : 2 = 6

3 x 9 = 27                                             12 : 3 = 4

4 x 5 = 20                                             12 : 4 = 3

5 x 6 = 30                                             15 : 5 = 3

 

2 x 9 = 18                                            18 : 3 = 6

5 x 7 = 35                                            45 : 5 = 9

5 x 8 = 40                                            40 : 4 = 10

3 x 6 = 18                                            20 : 2 = 10

b)

20 x 4 = 80                                          30 x 3 = 90

80 : 4 = 20                                          90 : 3 = 30

 

20 x 2 = 40                                        30 x 2 = 60

40 : 2 = 20                                        60 : 2 = 30

Bài 2:

4 x 6 + 16 = 24 + 16 = 40

20 : 4 x 6 = 5 x 6 = 30

5 x 7 + 25 = 35 + 25 = 60

30 : 5 : 2 = 6 : 2 = 3

Bài 3: 

Số học sinh của lớp 2A là:

3 x 8 = 24 (học sinh)

Đáp số: 24 học sinh.

Bài 4:

Hình a) được khoanh vào 1/4  số hình tròn

Bài 5:

a) X : 3 = 5

X = 5 x 3

X = 15

b) 5 x X = 35

X = 35 : 5

X = 7

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *