Blog

Ôn tập về phép cộng và phép trừ toán lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Mục tiêu: Ôn tập về phép cộng và phép trừ  giúp

  • Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).
  • Giải bài toán về cộng, trừ.
  • HS yếu: Cộng, trừ nhẩm và viết các số (có nhớ trong phạm vi 100, không nhớ đối với các số có 3 chữ số).

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4 trang 170 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Tính nhẩm:

30 + 50 =                       70 – 50 =                          300 + 200 =

20 + 40 =                       40 + 40 =                          600 – 400 =

90 – 30 =                        60 – 10 =                          500 + 300 =

80 – 70 =                        50 + 40 =                          700 – 400 =

Bài 2: Tính:

Bài 3:

Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh ?

Bài 4:

Bể thứ nhất chứa được 865l nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất 200l nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Xem thêm đề tự luyện số 31 – toán lớp 2 tại đây.

Lời giải

 

Bài 1:

30 + 50 = 80                70 – 50 = 20                  300 + 200 = 500

20 + 40 = 60                40 + 40 = 80                 600 – 400 = 200

90 – 30 = 60                 60 – 10 = 50                  500 + 300 = 800

80 – 70 = 10                 50 + 40 = 90                 700 – 400 = 300

Bài 2.

Bài 3: 

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

Bài 4:

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

865 – 200 = 665 (l)

Đáp số: 665l

 

 

 

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *