Blog

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 toán lớp 2

()

Đang tải…

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

Mục tiêu: Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 giúp

  • Giúp học sinh củng cố đọc, viết, đếm, so sánh các số có 3 chữ số.

Chữa bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 168 sách giáo khoa toán lớp 2.

Bài 1: Viết các số:

Chín trăm mười lăm                                 Hai trăm năm mươi

Sáu trăm chín mươi lăm                           Ba trăm bảy mươi mốt

Bảy trăm mười bốn                                 Chín trăm

Năm trăm hai mươi tư                              Mốt trăm chín mươi chín

Một trăm linh một                                   Năm trăm năm mươi lăm

Bài 3: Viết các số tròn trăm thích hợp vào chỗ chấm:

100;…; 300;…;…;…;700;….;….;1000

Bài 4: >; < =

372…299                                    631 …640

465…700                                    909…902 + 7

534….500 + 34                            708…807

Bài 5:

a) Viết số bé nhất có ba chữ số.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số.

c) Viết số liền sau của 999.

Xem thêm đề ôn luyện số 33 – toán lớp  2 tại đây.

Lời giải

Bài 1: Các số được viết lần lượt như sau:

915; 695; 714; 524; 101

250 ; 371; 900; 199; 555

Bài 2:

Bài 3:

100; 200; 300; 400; 500; 600; 700; 800; 900; 1000.

Bài 4:

372 > 299                                    631 < 640

465 < 700                                    909 = 902 + 7

534 = 500 + 34                             708 < 807

Bài 5:

a) Viết số be nhất có ba chữ số là số 100.

b) Viết số lớn nhất có ba chữ số là số 999.

c) Viết số liền sau của 999 là số 1000.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *