Tiếng Việt Lớp 2

Đề kiểm tra Tiếng Việt lớp 2 (Tháng 12)

Đang tải… Bài tập. Câu 1: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm theo kiểu câu Ai (Cái gì/ Con gì) là gì? hoặc Ai (Cái gì/ Con gì) thế nào? – Bạn Lan là người con hiếu thảo. ………………………………………………………………………………  – Chiếc đồng hồ là dụng cụ để xem…