Đề kiểm tra giữa kỳ 1 toán lớp 1

Đề kiểm tra giữa học kì 1 – Đề 8 – Toán lớp 1

Đang tải… Câu 1: Viết các số từ 0 – 20 ……………………………………………………….. ……………………………………………………….. Câu 2: Viết số vào chỗ chấm: a. Số liền trước của 10 là:… Số liền sau của 10 là: …     b. Số liền trước của 20 là: … Số liền sau của 20 là:…