Bồi dướng học sinh giỏi toán 1

Đề thi HSG môn toán lớp 1 trường Tiểu học Hòa Xá năm 2009-2010

Đang tải… Bài 1: (4 điểm) a, Số liền trước số nhỏ nhất cú 2 chữ số là:………………………………………… b, Số liền sau của số lớn nhất cú một chữ số là:………………………………….. c, Cú ………….. số cú 1 chữ số là:…………………………………………………….. d, Có …………… kí hiệu chữ số là:……………………………………………………… Bài 2:…

Đề khảo sát chất lượng HSG toán lớp 1 năm học 2009-2010

Đang tải… THỜI GIAN LÀM BÀI: 40 PHÚT ĐỀ A.  Câu 1: a) Cho các số 1, 2, 3,4, 5, 6. Dùng các số đã cho để viết các phép tính trừ có kết quả bằng 5. …………………………… …………………………… …………………………… …………………………… b) Trong các số từ 0 đến 30 có:…