Bài tập toán lớp 1

Một số đề kiểm tra toán lớp 1 – Bài tập toán lớp 1

Đang tải… Bài 1:    Điền số thích hợp vào chỗ chấm  20;…….;……..;23;…….;……..;……..;…….; 28;……;……;31;…….;……..;……..;35;……..;……..;……..;………;……..;……;42 Bài 2: Viết số (theo mẫu ) a)    Hai mươi lăm: 25                                b)   49: bốn mươi chín      Năm mưoi:……                                          55………………………..           Ba mươi hai :….                                        21…………………………           Sáu mươi sáu:……                                    73………………………… Bài 3:    Đặt tính rồi…