Unit 1 Local environment (E. Writing) trang 9 – Sách bài tập tiếng anh 9 – Chương trình mới

Đang tải… 1. There/be/some/famous/pottery village/Viet Nam/as Chu Dau/BatTrang/BauTruc. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 2. Bau Truc/one/old/pottery village/Southeast Asia. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. It/locate/ten/kilometre/Phan Rang City. ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 4. There/young girl/twelve to fifteen...